SAGLASNOST UČESNIKA ZA +PRIKUPLJANJE I RUKOVANJE PODACIMA O LIČNOSTI KOJI SU PRIKUPLJENI POVODOM I U TOKU UČESTVOVANJA NA KONFERENCIJI DARE TO BE ORIGINAL, KOJU ORGANIZUJE FONDACIJA NOVAK ĐOKOVIĆ KROZ SVOJ PROJEKAT – ’’ORIGINAL’’ PLATFORMU

Svrha ove izjave je obaveštavanje i pribavljanje saglasnosti učesnika konferencije Dare to be Original (u daljem tekstu: Konferencija) za obradu podataka o ličnosti koje dostavljaju putem prijave za učestvovanje, kao i samim učestvovanjem na ovom događaju, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012 – u daljem tekstu: zakon).

 

 

Potpisivanjem ove saglasnosti dajete pristanak Fondaciji Novak Đoković iz Beograda, Novi Beograd Bulevar Mihaila Pupina 10 A matični broj: 17702041 PIB: 105377699 (u daljem tekstu: Fondacija), u svojstvu rukovaoca podacima, da obrađuje podatke o ličnosti prikupljene o vama, a koje ste sami dostavili ili su prikupljeni na drugi način i drugim sredstvima, uključujući i audio–vizuelno snimanje i fotografisanje, a u vezi sa Konferencijom i svim aktivnostima koje su vezane za nju, uključujući i konkurs „Tehnološka inovacija u službi čoveka“ (u daljem tekstu: Konkurs), za vreme trajanja Konferencije i Konkursa, kao i u periodu od dve godine od njihovog završetka, Vašu e-mail adresu koju nam dostavite odn. koju prikupimo na drugi način i drugim sredstvima, koristićemo u svrhe niže pobrojane do povlačenja pristanka.

Prikupljanje podataka

Podaci o ličnosti mogu biti prikupljeni prijavljivanjem za učestvovanje na konkursu „Tehnološka inovacija u službi čoveka“ ili na radionicama i panelima i dostavljanjem potrebnih materijala u svrhu njihovog održavanja, kao i prijavljivanjem, dolaskom i učestvovanjem zainteresovanih fizičkih lica na događaje koji će se održavati u okviru Konferencije. Fotografije i video odn. audio–vizuelni zapisi sa događaja se takođe smatraju podacima o ličnosti.

Korišćenje prikupljenih podataka

Fondacija će, kao organizator Konferencije Dare to be Original i rukovalac podacima, koristiti prikupljene podatke o ličnosti isključivo u svrhe:

  • komunikacije u vezi realizacije vašeg učešća na Konferenciji;
  • formiranja baze korisnika kojima će u budućnosti biti slate relevantne informacije i novosti u vezi sa aktivnostima Fondacije i „Original“ Platforme;
  • pozivanja na događaje u organizaciji Fondacije i „Original“ Platforme;
  • pozivanja na učešće na konkursima i konferencijama u organizaciji Fondacije i „Original“ Platforme;
  • izvršenja zakonskih obaveza Fondacije;
  • korišćenja snimaka sa događaja u svrhu promocije samog događaja i komunikacije sa javnošću (putem svih kanala komunikacije Fondacije i „Original“ Platforme, uključujući i digitalne).

Pored svrha utvrđenim u prethodnom stavu, lični podaci dobitnika nagrada koristiće se i u sledeće svrhe:

  • radi ostvarivanja prava dobitnika na nagradu osvojenu na Konkursu i
  • radi objava u vezi rezultata i promocije učešća i uspeha na Konkursu putem svih kanala komunikacije Fondacije i „Original“ Platforme.

 

Deljenje i objavljivanje prikupljenih podataka o ličnosti

Fondacija kao rukovalac podacima izjavljuje da podatke prikupljene na ovde opisani način neće deliti trećim licima osim licima koja su neposredno uključena u organizaciju i realizaciju Konkursa i Konferencije, korišćenja odnosno ostvarivanja nagrada, uključujući i članove žirija i partnerske organizacije preko kojih će se ostvarivati nagrada osvojena na Konkursu, kao i licima povezanim sa Fondacijom. Fondacija ima pravo da prenese podatke ovlašćenim organima na njihov zahtev radi ispunjenja zakonom propisanih obaveza, kao i pravo da podatke prenese trećem licu u slučaju nastupanja statusne promene, osnivanja povezanog pravnog lica ili prenosa „Original“ Platforme. Rukovalac se obavezuje da će prikupljene podatke koristiti isključivo u gore navedene svrhe.

Davanjem saglasnosti ovlašćujete Fondaciju da fotografije, vizuelni i audio–vizuelni materijal prikupljen tokom trajanja Konkursa i Konferencije koristi u svrhe promovisanja svojih aktivnosti, kao i da ga distribuira, bez ikakvog ograničenja u pogledu načina i sredstava prenosa takvog materijala i teritorije na kojoj se materijal distribuira (uključujući i pravo distribucije materijala van teritorije Republike Srbije), korišćenjem svih kanala elektronske komunikacije koje Fondacija koristi, kao i putem elektronskih i drugih medija (televizije, štampe…). Pod distribucijom se smatra činjenje dostupnim javnosti navedenog materijala, na bilo koji način.

Pored navedenih saglasnosti na deljenje i objavu prikupljenih podataka o ličnosti, dobitnici nagrada daju i saglasnost za korišćenje njihovih ličnih podataka u svrhu objave rezultata konkursa i promocije Konkursa i Konferencije (uključujući i učešće dobitnika nagrade u tim događajima) putem svih kanala komunikacije Fondacije i „Original“ Platforme.

Fondacija je preduzela odgovarajuće mere radi obezbeđenja privatnosti i zaštite vaših podataka.

Prava lica čiji su podaci predmet obrade

Tokom trajanja obrade vaših podataka o ličnosti, imate sledeća prava: a) pravo pristupa vašim podacima (uvid i kopiju); b) pravo da tražite ispravku, ograničenje obrade i/ili brisanje podataka, c) pravo na prigovor na obradu i d) pravo na prenosivost podataka, u obimu u kojem su ova prava garantovana merodavnim pravom. Imate pravo da uložite žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs) u slučaju da smatrate da su vam prilikom obrade podataka povređena prava garantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Davanje pristanka na obradu podataka je dobrovoljno. Imate pravo da u svako doba povučete dati pristanak u skladu sa zakonom. U isto vreme, dok ne povučete pristanak, saglasni ste da Vas kontaktiramo putem kanala elektronske komunikacije (tekstualne poruke, e-mail i sl.) na kontakte koje ste nam dostavili u ovu svrhu.

Ako imate nekih pitanja u pogledu zaštite podataka o ličnosti ili sadržine ove saglasnosti, molimo kontaktirajte lice zaduženo za zaštitu podataka na e-mail [email protected]

Ako ste razumeli sve navedene informacije i saglasni ste da Vaši podaci mogu biti obrađivani u gore navedene svrhe, molimo Vas da izaberete opciju „Prihvatam“.

Ako Vam je bilo koji deo ove saglasnosti neprihvatljiv, nerazumljiv ili sa istim niste saglasni izaberite opciju „Odustajem“ kako biste prekinuli dalji postupak prijave na Konferenciju odnosno Konkurs, budući da prijava i ostvarivanje njene svrhe nisu mogući bez ovlašćenja organizatora da vrši obradu podataka o ličnosti učesnika, za koju je neophodna Vaša saglasnost.

U svakom slučaju, zahvaljujemo Vam se na izdvojenom vremenu.